Wirtualny shaker

Sprawdź → Wirtualny shaker

Wirtualny shaker to narzędzie, dzięki któremu możesz własnoręcznie stworzyć swój indywidualny drink. Wystarczy wybrać ulubione składniki i pozwolić nam zająć się resztą.

Aktualne konkursy

Kości
  • Konkurs dla sklepów specjalistycznych (24 czerwca 13)

    Pod­la­ska Wy­twór­nia Wó­dek „Po­lmos” S.A. informuje o zakończeniu konkursu dla

    spe­cja­li­stycznych sklepów al­ko­ho­lowych.

    Wkrótce ogłoszenie wyników.

Ostatnie wydarzenia

news
11 maj

Cytrynówka Podlaska Chilli

Cy­try­nówka Pod­la­ska Chilli jest je­dy­nym w swoim ro­dzaju po­łą­cze­niem na­tu­ral­nego soku cy­try­no­wego, ma­ce­ratu z ręcz­nie kro­jo­nych pa­pry­czek chilli, wódki żyt­niej i kry­sta­licz­nie czy­stej wody . Cy­tryny wy­ci­skane wraz z miąż­szem po­wo­dują na­tu­ralną męt­ność pro­duktu, a cha­rak­te­ry­styczny smak i za­pach wy­raź­nie prze­ła­mują pi­kantne nuty chilli.
Ide­alny pro­dukt jako ape­ri­tif i di­ge­stif, jak rów­nież do­sko­na­ły skład­ni­k ko­lo­ro­wych drin­ków. Jest to wy­jąt­kowa pro­po­zy­cja dla osób po­szu­ku­ją­cych nie­ba­nal­nych smaków.

CP-chilli-500ml